Agenda ledenvergadering

Zet het in je agenda! De altijd gezellige maar ook interessante ledenvergadering van de Abcouder IJsclub.

Maandagavond 13 november 2017 om 20.00 uur.
Vergaderlocatie is bij de Fortgracht aan de Molenweg 19 in Abcoude.

Wat kan jij betekenen op deze vergadering voor ons?

  • Je mag je stem laten gelden(mits je donateur/lid bent);
  • Je kan mee stemmen over meerdere onderwerpen;
  • Je hoort hoe gaat met de club;
  • Financiën, Jeugd, Abonnementen en natuurijs;
  • Dit kan best wel een bijzondere avond worden;
  • En je krijgt een bakkie koffie..

Agenda:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Mededelingen/Ingekomen stukken/Secretarieel verslag

3 Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 28 nov. 2016

4 Bestuursamenstelling en -verkiezing

Het bestuur bestaat met ingang van 1 juli 2016 uit:

Bestuursleden Functie / taak Bestuurstermijn aflopend
Arie Fokker Voorzitter 2017
Jan de Graaf Penningmeester 2018
Henk Hagen Secretaris 2019
Hans Berkhout Natuurijs 2019
Marco Bakker Website 2017

NB: Fokker en Bakker stellen zich wederom herkiesbaar. Hagen treedt af. In de vacature die onstaat door het vertrek van de secretaris kunnen tot aanvang van de vergadering nieuwe kandidaten zich aanmelden.

5 Financiën

Financieel overzicht 2016- 2017

6 Verslag kascontrole commissie.

7 Decharge Bestuur

8 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9 Voortbestaan Abcouder IJsclub.
Het bestuur stelt voor m.i.v. seizoen 2018 slechts verder te gaan als natuurijsclub,
het geheel aan kunstijsactiviteiten komt hiermee te vervallen.

10 125 jarig bestaan Abcouder IJsclub

11 Rondvraag

12 Sluiting

De voorzitter De secretaris

Arie Fokker Henk Hagen