Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Abcouder IJsclub conform artikel 25 van de Statuten van de Abcouder IJsclub
d.d. zestien maart 2012

Artikel 1
Algemene bepalingen
Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de Statuten van de vereniging. Het huishoudelijk reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de
Statuten.
Artikel 2
Leden
1. Leden worden naar artikel 4 van de Statuten als volgt ingedeeld:1
1. Actief lid 18 jaar en ouder
2. Actief lid tot 18 jaar
3. Passief lid 18 jaar en ouder
4. Passief lid tot 18 jaar
5. Donateurs
6. Leden van verdienste
7. Ereleden
2. Actieve leden zijn die leden die gebruik maken van de ijs(trainings)faciliteiten
van de vereniging.
3. Passieve leden zijn die leden die geen gebruik maken van de trainingsfaciliteiten van de
vereniging maar wel toegang hebben, tegen betaling van de verschuldigde contributie, tot de natuurijsbanen van de vereniging en stemrecht hebben op de ledenvergaderingen van de Abcouder IJsclub.
4. Donateurs zijn leden leden die geen gebruik maken van de trainingsfaciliteiten van de
vereniging maar wel toegang hebben, tegen betaling van de verschuldigde contributie, tot de natuurijsbanen van de vereniging, geen stemrecht hebben op de ledenvergaderingen van de Abcouder IJsclub maar wel toegang daartoe en die een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen contributie betalen.
Artikel 3
Leden kunnen alleen zijn: zij die instemmen met de Statuten en het doel van de vereniging. Voorts dienen zij zich te houden aan de bepalingen in de Statuten.

Artikel 4
Nieuwe leden
Wie lid van de vereniging wenst te worden, meldt dit schriftelijk (of via de website www.abcouderjsclub.nl) aan het secretariaat van de vereniging door middel van een aanmeldingsformulier. Na toelating krachtens artikel 4 lid 9 van de Statuten, ontvangt het nieuwe lid een afschrift van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement of wordt het digitaal aangeboden via de website van de Abcouder IJsclub, www.abcouderijsclub.nl.

Artikel 5
Nieuwe leden betalen bij hun toetreding een door de algemene vergadering te bepalen bedrag voor inschrijfkosten, contributie en de kosten voor een eventuele medische keuring.

Artikel 6
Beëindiging lidmaatschap
Een lid zegt schriftelijk zijn lidmaatschap op bij het secretariaat van de vereniging in overeenstemming met artikel 10 lid 3 van de Statuten.

Artikel 7
Behoudens in artikel 6 en volgende van de Statuten kan een lid ook uit zijn lidmaatschap worden ontzet worden, indien dit lid:
a. de eigendommen van de vereniging ontvreemdt;
b. opzettelijk schade aanbrengt aan verenigingsmateriaal;
c. anderen onheuse bejegent en/of seksueel intimideert;2
d. de vereniging op enigerlei wijze onredelijk benadeelt.

Artikel 8
Bij wangedrag tijdens wedstrijden, trainingen of andere verenigingsactiviteiten kunnen strafmaatregelen worden toegepast, die het bestuur vaststelt. Het bestuur kan zich in het uiterste geval beroepen op artikel 6 e.v. van de Statuten.

Artikel 9
Een lid dat opgezegd heeft of ontzet is, heeft geen recht op teruggave van reeds betaalde contributie, doch is verplicht eventuele achterstallige contributie te voldoen tot en met het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap wordt beëindigd.

Artikel 10
Financiën
De jaarlijkse contributie, zoals deze door de algemene vergadering is vastgesteld, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij het niet naleven van deze verplichting, kan het bestuur het desbetreffende lid uitsluiten van alle verenigingsactiviteiten en/of deelname aan de door of namens de KNSB te houden trainingen en/of wedstrijden en vervolgens het lidmaatschap opzeggen. Het lid kan na toestemming van de penningmeester van de Abcouder IJsclub, overeenkomen de verschuldigde contributie te voldoen, in een of meerdere betalingstermijnen.

Artikel 11
In de maand van toetreding als lid van de vereniging is geen contributie verschuldigd. Contributie voor het resterende gedeelte van het verenigingsjaar, in evenredigheid met de jaarlijkse contributie, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 12
Boetes en andere bijdragen in kosten worden door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 13
Wedstrijd deelname
Het bestuur stelt al dan niet in samenwerking met andere schaatsverenigingen ten minste één of meer wedstrijdsecretarissen aan. Zij laten de licentiehouders en overige leden van een schaatsselectie zo volledig mogelijk aan wedstrijden deelnemen aan de hand van de door of namens de KNSB bepaalde teamindeling.

Artikel 14
Medisch attest
Het bestuur heeft het recht een medisch attest, bij voorkeur van een medische sportkeuringsdienst, te eisen van leden. Zolang een zodanig attest niet is overgelegd, zal de betrokkene aan geen enkele wedstrijd in verenigingsverband mogen meedoen. Het bestuur bepaalt in welke situatie een medisch attest gewenst is. Bij bezwaren van financiële aard tegen deze keuring zal de vereniging in de kosten tegemoetkomen.
Artikel 15
Ledenwerving
Leden dienen zich, naast het eventueel meedoen aan wedstrijden, naar vermogen in te zetten voor overige verenigingsactiviteiten en zich de moeite te getroosten om nieuwe leden en donateurs voor de vereniging te werven.
Artikel 16
Bestuur
1. Het bestuur wordt gekozen en functioneert krachtens de artikelen 12, 14, 15 en 16 van de Statuten.
2. Een lid van het bestuur moet ten minste 18 jaar zijn

Artikel 17
1.Het bestuur omvat de functies van:
voorzitter;
secretaris;
penningmeester;
vier gewone leden.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
4. Spoedeisende en algemene zaken kunnen door het dagelijks bestuur worden behandeld. Hierover dient het voltallige bestuur op de eerstvolgende vergadering geïnformeerd te worden.

Artikel 18
Bestuursleden doen alles wat nodig is om een goede gang van zaken in het verenigingsleven te bevorderen. Tot hun voornaamste werkzaamheden behoren:

1. Voor de voorzitter
a. het stimuleren van de volle ontplooiing van het verenigingsleven;
b. het leiden van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
c. het toezicht houden op de uitvoering van alle genomen besluiten;
d. het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechte; waaronder aanwezig zijn (indien nodig) bij plaatselijk / regionaal / landelijk overleg
e. het leiden van het dagelijks bestuur.

2. Voor de secretaris
e.a. het in overleg met de voorzitter/penningmeester opstellen van de agenda voor een bestuursvergadering en algemene vergadering
e.b. het vastleggen van het besprokene op bestuurs- en algemene vergaderingen in een notulenboek en/of het voordragen van een notulist hiervoor
e.c. het maken van een verslag over het geëindigd verenigingsjaar het voeren van correspondentie en archiveren daarvan van alle door hem ontvangen en verzonden brieven, voor zover dit niet behoort tot de taak van een ander bestuurslid
e.d. het (doen) aanschrijven van de leden voor de algemene vergaderingen;
e.e. het (doen) aankondigen van vergaderingen, bijeenkomsten, verkiezingen en stemmingen
e.f. het beheren van het verenigingsarchief.
e.g. het opstellen van een jaarverslag
e.h. het (doen) verzorgen van een immer actule ledenadministratie
e.i. het schriftelijk mededelen van een schorsing of ontzetting, als bedoeld in artikel 5 van de Statuten.

3. Voor de penningmeester
a. het beheren van de verenigingsfinanciën en het aantekenen van de ontvangsten en uitgaven;
b. het (doen) innen van de contributies, donaties en andere inkomsten van de vereniging, eventueel tegen afgifte van een getekende kwitantie;
c. het uitbrengen van een financieel verslag over elk verenigingsjaar;
d. Doet voorstellen aan het bestuur voor de hoogte van de contributies en abonnementen
e. het meewerken aan controle door de kascontrolecommissie volgens Artikel <…> van de Statuten;
f. het bewaren van de bescheiden zoals bedoeld in Artikel <…> van de Statuten, gedurende tien jaren;
g. het opmaken van een begroting voor het volgende verenigingsjaar.

4. Voor de overige bestuursleden:
a. het met raad en daad terzijde staan van het dagelijks bestuur;
b. het vervullen van door het bestuur toegekende taken.

5. Voor alle bestuursleden
a. Het medeondertekenen van de balans en de staat van baten en lasten.

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, doch ten minste 2 keer per jaar, ingevolge artikel 14 lid 2 van de Statuten.

Artikel 19
Alle besluiten binnen het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, gelden de procedures voor besluitvorming als in Artikel 14 van de Statuten.

Artikel 20
1. Bestuursleden zijn direct na aftreden herkiesbaar, tenzij zij zelf aangeven niet herkozen te willen worden. Behoudens tussentijds aftreden, treden de voorzitter, penningmeester, secretaris en de overige bestuursleden op de jaarlijkse algemene vergadering nimmer gelijktijdig af.

2. Voor de zittingstermijn van bestuursleden wordt een rooster van aftreden bijgehouden. Maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar ingevolge artikel 13 lid 3 van de Statuten. Het bestuurslid is direct herkiesbaar.

Artikel 21
Aankopen voor de vereniging geschieden alleen in overleg met het bestuur. Tot aankoop wordt slechts dan besloten, indien de penningmeester c.q. het bestuur dit financieel verantwoord acht.

Artikel 22
Commissies
1. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen van een of meerdere commissies voor uitvoerende taken krachtens Artikel 22 van de Statuten. Het bestuur streeft ernaar de commissiesamenstellingen compleet te maken voor of tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.
2. Het bestuur kan een van deze commissies die haar ondersteunen en bijstaan bij haar werkzaamheden, instellen en opheffen. Binnen commissies kunnen coördinatoren worden belast met activiteiten. Het bestuur informeert de algemene ledenvergadering over de commissies.

Artikel 23
1. Met uitzondering van een kascommissie behoudt het bestuur zich het recht voor een of meerder commissies in te stellen en te benoemen, zoals een:
a. Technische Commissie,
b. Commissie Wedstrijdorganisatie,
d. Commissie Public Relations/Sponsoring
e. Jeugdschaatscommissie
f. Natuurijscommissie

2. De Voorzitter van een commissie is telkens een lid van het bestuur of een door het bestuur benoemd lid van de Abcouder IJsclub of van een ander aangesloten schaatsvereniging.

3.Een reglement voor een commissie wordt nader vastgesteld nadat een besluit tot het instellen van een commissie is besloten.

Artikel 24
Kascommissie
1. De kascommissie bestaat uit 2 gewone leden en een plaatsvervangend lid die worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
2. De leden worden benoemd voor een aaneengesloten periode van 2 jaar en zijn niet terstond herbenoembaar.
3. De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
4. De leden dienen op het moment van hun benoeming ten minste 18 jaar oud zijn.
5. Op de daartoe bestemde algemene ledenvergadering treedt het langstzittende lid af en treedt het plaatsvervangend lid in de plaats van het aftredende lid. De algemene ledenvergadering benoemt een nieuw plaatsvervangend lid.
6. In geval meerdere leden gelijktijdig aftreden benoemd de algemene ledenvergadering evenzoveel leden en bepaald tevens wie als plaatsvervangend lid wordt benoemd.

Taak kascommissie
1. De kascommissie heeft tot taak:
het controleren van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van het bestuur;
het uitbrengen van een schriftelijk verslag van haar bevindingen op de daartoe bestemde algemene ledenvergadering;
het doen van een voorstel op de algemene ledenvergadering om het bestuur al dan niet décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen boekjaar.

2. Ten behoeve van de in het eerste lid genoemde taak verschaft het bestuur desgevraagd alle inlichtingen en toont zij de kas en de waarden en verleent zij inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging.

Artikel 32
Slotbepaling
In zaken waarin Statuten en Huishoudelijk Reglement niet voorzien met betrekking tot het besturen van de vereniging, beslist het bestuur.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op Algemene Ledenvergadering van de Abcouder IJsclub, op dinsdag 23 april 2013 te Abcoude.

De voorzitter, De penningmeester, De secrataris,

A.Fokker J. de Graaf H.J. Hagen.