Alg. Ledenvergadering Abcouder IJsclub

Wij nodigen u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Abcouder IIsclub
handelend over het boekjaar 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

De vergadering zal worden gehouden op:

datum en tijdstip: 27 november 2018, aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.45 uur.

locatie:Viscentrum Gehandicapten aan de Molenweg te Abcoude.

Agenda:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Mededelingen/Ingekomen stukken/Secretarieel verslag

3 Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 29 jan.2017

4 Bestuursamenstelling en -verkiezing

5 Financiën

Financieel overzicht 2017- 2018

6 Verslag kascontrole commissie.

7 Decharge bestuur

8 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9 De organisatie en bestuur omtrent het Jeugdschaatsen

10 125 jarig bestaan Abcouder IJsclub

11 Rondvraag

12 Sluiting