Header Image - Abcouder IJsclub

Fijne feestdagen en een sportief 2019

Namens alle vrijwilligers en jeugdschaatsers.

Wensen wij iedereen prettige feestdagen en een sportief 2019

Alg. Ledenvergadering Abcouder IJsclub

Wij nodigen u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Abcouder IIsclub
handelend over het boekjaar 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

De vergadering zal worden gehouden op:

datum en tijdstip: 27 november 2018, aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.45 uur.

locatie:Viscentrum Gehandicapten aan de Molenweg te Abcoude.

Agenda:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Mededelingen/Ingekomen stukken/Secretarieel verslag

3 Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 29 jan.2017

4 Bestuursamenstelling en -verkiezing

5 Financiën

Financieel overzicht 2017- 2018

6 Verslag kascontrole commissie.

7 Decharge bestuur

8 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9 De organisatie en bestuur omtrent het Jeugdschaatsen

10 125 jarig bestaan Abcouder IJsclub

11 Rondvraag

12 Sluiting

Start schaatsseizoen 2018-2019

Zaterdagochtend om 08.30 start het schaatsseizoen 2018-2019.

Met bijna 30 jeugdschaatsers gaan wij toch weer naar de Jaap Edenbaan (die op dit moment er alles aan doen om de ijsbaan in topconditie te maken).
Voor dit seizoen zijn alle stoelen in de bus bezet, begin december komen er nog 20 schaatsers bij.

Goed voor het schaatsen maar ook goed voor de ijsclub. Na vorig jaar het stoppen van het licentieschaatsen en het jeugdschaatsen maken wij dit seizoen een hele mooie doorstart van het jeugdschaatsen.

Alle ouders die hierbij aan mee hebben geholpen ..

…onze dank is heel groot en jullie mogen trots zijn op deze prestatie!

Huisregels Jaap Edenbaan

 (Schaats)plezier voor iedereen
• Het dragen van muts of helm wordt aanbevolen
• Het dragen van handschoenen is verplicht
• De binnenzijde van de 400 meter baan vrijhouden voor snelle rijders
• De buitenzijde van de 400 meter baan is bestemd voor uitrijdende en langzame rijders
• Schaatsen in de juiste schaatsrichting = tegen de klok in
• Tijdens de dweilpauzes moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten
• Niet met schoenen op het ijs
• Schaatsbeschermers graag in de daarvoor bestemde zakken langs de ijsbaan opbergen
• Het gebruik van sleetjes, stoeltjes, ijshockeysticks, pucks op het ijs tijdens publieke uren is niet toegestaan
• Het gebruik van een bal op het gehele terrein en in de hal is niet toegestaan
• Het gebruik van noren in de ijshal is niet toegestaan
• Roken in de gebouwen van de ijsbaan is verboden
• Toegang tot het terrein alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs; het toegangsbewijs is strikt persoonlijk
• Het geven van schaatslessen/instructies/activiteiten en commerciële en publicitaire activiteiten is/zijn zonder toestemming van de directie niet toegestaan
• Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren
• Honden zijn niet toegestaan op het terrein
• Op het terrein geldt voor voertuigen een maximum snelheid van 5 km/per uur
• U mag geen soft-/harddrugs bij u dragen of gebruiken
• U mag geen wapens bij u dragen
• Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie zijn verboden.
• U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en aan discriminatie
• Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie
• Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren
• Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van een camera (video)registratiesysteem
• Bij overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen onze medewerkers u melden dat u direct het terrein van de Jaap Eden IJsbaan dient te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas, abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat Jaap Eden gehouden is tot restitutie van entree- / abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker

 

 Veiligheid

Veiligheid heeft voor de Jaap Eden IJsbaan de allerhoogste prioriteit. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, bezoekers en omwonenden. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. De Jaap Eden IJsbaan voldoet aan alle door de wet gestelde eisen. Ter borging van het veiligheidsbeleid is met behulp van een externe deskundige een veiligheidsbeheersysteem opgezet. Jaarlijks wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E) uitgevoerd. Regelmatig vindt afstemming plaats met de Brandweer en Milieudienst.

Medewerkers en instructeurs

De medewerkers van de Jaap Eden IJsbaan en de instructeurs van De Schaatsschool hebben de taak om toe te zien op de veiligheid van alle bezoekers. Zij zien toe dat de bovenstaande huisregels worden nageleefd.

EHBO

Aan de achterzijde van het garderobegebouw bij de 400 meter buitenbaan bevindt zich de EHBO-post. Voor de eerste hulp kan je terecht bij één van onze  EHBO’ers. Is de EHBO-er niet op zijn post, dan kunt u één van onze medewerkers aanspreken of u melden bij het kassagebouw.

Beveiliging

De Jaap Eden IJsbaan maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf om toezicht te houden en de veiligheid op het terrein en in de gebouwen te bewerkstelligen.

Aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enig letsel of verlies of schade aan eigendommen.